Tiếng Việt English

Kinh nghiệm, thủ thuật

Xét nghiệm Catecholamines

Xét nghiệm Catecholamines

Tên khác : Dopamine; Epinephrine; Norepinephrine; Free Urine Catecholamines; Fractionated Catecholamines

Tên chính : Catecholamines, Plasma and Urine

Xét nghiệm liên quan : Plasma Free Metanephrines; Urine Metanephrines; VMA

Xem thêm >

Xét nghiệm ANA

Xét nghiệm ANA

Tên khác : Antinuclear Antibody; Fluorescent Antinuclear Antibody; FANA

Tên chính : Antinuclear Antibody

Xét nghiệm liên quan : ENA Panel; Complement; AMA; Autoantibodies; Anti-dsDNA; Anticentromere Antibody; Nucleolar Antibody

Xem thêm >

Xét nghiệm TIBC, UIBC và Transferrin

Xét nghiệm TIBC, UIBC và Transferrin

Tên khác : Iron Binding Capacity; IBC; Serum Iron-Binding Capacity; Siderophilin

Tên chính : Total Iron Binding Capacity; Unsaturated Iron Binding Capacity; Transferrin; Transferrin Saturation

Xét nghiệm liên quan : Iron Tests, Serum Iron, Ferritin, Zinc Protoporphyrin (ZPP), Transferrin Receptor

Xem thêm >

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C-Hepatitis C

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C-Hepatitis C

Tên khác: Hepatitis C antibody; anti-HCV; HCV recombinant immunoblot assay; HCV RIBA; HCV-RNA; Hepatitis C viral load
Tên chính: Viral Hepatitis C
Xét nghiệm liên quan : Hepatitis A; Hepatitis B; Acute Viral Hepatitis Panel; Liver Panel; ALT; AST; GGT, Bilirubin

Xem thêm >

Xét nghiệm Anti-dsDNA

Xét nghiệm Anti-dsDNA

Tên khác : Antibody to ds-DNA; Native double-stranded DNA antibody; anti-DNA; Double stranded DNA antibody

Tên chính : Anti-double-stranded DNA, IgG

Xét nghiệm liên quan : ANA, ENA Panel, Anti-Sm, Anti-RNP, Anti-Ro (SSA), Anti-La (SSB), Autoantibodies

Xem thêm >

Xét nghiệm Aldosterone và Renin

Xét nghiệm Aldosterone và Renin

Tên khác : Aldosterone and plasma renin activity; PRA(Progressive Retinal Atrophy)

Tên chính : Aldosterone serum; Aldosterone urine; Renin

Xét nghiệm liên quan : Cortisol; Electrolytes; Potassium; Aldosterone/Renin activity calculation or ratio; Aldosterone stimulation test; Aldosterone suppression test

Xem thêm >

Định lượng phát quang hóa học và phát quang sinh học

Định lượng phát quang hóa học và phát quang sinh học

Phát quang hóa học dựa trên khả năng phát ra ánh sáng của phản ứng hóa học, trong khi phát quang sinh học cũng là một dạng phát quang hóa học nhưng ánh sáng do các enzyme khi hoạt động phát ra.

Xem thêm >

Thử nghiệm ELISA trong xét nghiệm HIV

Thử nghiệm ELISA trong xét nghiệm HIV

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) là thử nghiệm miễn dịch gắn men. Thử nghiệm ELISA có rất nhiều dạng nhưng tất cả đều có đặc điểm chung là đều dựa trên sự kết hợp đặc hiệu giữa kháng nguyên (KN) và kháng thể (KT), trong đó KT được gắn với một Enzyme.

Xem thêm >

Chuẩn HL7 với hệ thống thông tin y tế Việt Nam

Chuẩn HL7 với hệ thống thông tin y tế Việt Nam

Chuẩn dành riêng cho việc trao đổi thông tin y tế đã được tổ chức HL7 (viết tắt của Health Level 7) phát triển vào năm 1987 với phiên bản đầu tiên. Với cấu trúc chuẩn này, mạng y tế đặc trưng cho phép các mỗi bệnh nhân có một bản ghi đầy đủ với toàn bộ các hồ sơ bệnh lý, các tiểu sử bệnh lý, các cấm chỉ định thuốc cũng như các phương pháp đã được điều trị trước đó…

Xem thêm >

Xét nghiệm virus Zika - Zika Virus Testing

Xét nghiệm virus Zika - Zika Virus Testing

Tên khác: Zika RT-PCR Test; Zika Antibody Test; Zika PRNT

Tên chính: Zika IgM ELISA; Real Time RT-PCR; Zika Virus RNA Qualitative Real-Time RT-PCR; Zika Plaque Reduction Neutralization Test

Xét nghiệm liên quan: Arbovirus Testing, Dengue Fever Testing, West Nile Virus Testing

Xem thêm >